1 lipca 2022 roku - 21 Zul-kaada 1442
muzulmanie-bismillah
szahada

„Aszhadu an laa ilaaha illallaah ła aszhadu anna Muhammadan abduhu ła rasuuluhu”.

„Oświadczam, że nie ma żadnego bóstwa, jak tylko Bóg, a Muhammad jest Jego sługą i Wysłannikiem”.

Ta prosta deklaracja wiary jest wymagana od wszystkich, którzy wybierają islam jako swoją życiową drogę. Powyższe słowa muszą być wypowiedziane ze szczerym przekonaniem i bez przymusu. Stanowią wyznanie wiary, której jedynym celem jest służyć i być posłusznym Bogu, poprzez podążanie za przykładem Proroka Muhammada.

Formuła ta jest podstawą islamu, jego filarem i sensem. Jest potwierdzeniem wiary, która odróżnia prawdziwego muzułmanina od kafira (niewiernego), czy też muszrika (tego, który łączy z Allahem innych w jego boskości). Słowa te oznaczają, że w całym wszechświecie nie ma absolutnie żadnej istoty godniejszej oddawania czci niż Allah, tylko przed nim powinniśmy skłonić głowy w posłuszeństwie i uwielbieniu, tylko on jest jedyną istotą posiadającą całą potęgę, wszyscy potrzebują Jego łaski i wszyscy są zobowiązani prosić go o pomoc.

W tych słowach zawiera się główna zasada islamu – wiara w Boga Jedynego i Jego Wysłannika Muhammada.

O szahadzie można przeczytać w następujących publikacjach:

Muhtasar Ilmihal. Podstawy wiedzy muzułmańskiej zgodnie z zasadami mazhabu hanafickiego.

Recep Özdirek, Faruk Salman, Nazif Yilmaz. Moja wspaniała religia 1. Uczę się czcić Boga 1.

Murat Kaja. Islam ostatnia religia objawiona.

Sayyd Abul Ala Al-Maudui. Zrozumieć islam.

Ajsze Oztiurk. Uczę się czcić Boga.

Alparsłan Durmusz, Hatidże Yszyłak, Ilias Asłan, Neriman Gëkczegëz Karatekin. Poznaję swoją religię.

Muhammad Quadir. Odkryj islam.

Publikacje dostępne są na stronie internetowej: www.bibliotekamuzulmanska.pl